Byåsen

Trondheim

Arkitekt

Voll Arkitekter AS

Byggetid

2018-2022

Kontakt

John Arne Worum

Planområdet ligger på Byåsen i skjæringen mellom bydelene Ugla, Dalgård og Kystad.

Planområdet består av to byggeområder, som ligger hhv. vest og øst for Odd Husbys veg. Området vest for Odd Husbys veg er pr. DD kun bebygd med en enebolig fra 1970-årene og noen mindre bygg (garasje, bod). Alle bygg forutsettes revet og erstattet med nybygg.

Området øst for Odd Husbys veg er pr. DD bebygd med tre boligeiendommer (den ene med tjenesteyting/bespisning i 1. etasjen) og en dagligvarebutikk. Alle bygg forutsettes revet og erstattet med nybygg. Dagligvarebutikk og tjenesteyting videreføres som formål sammen med boliger; dette for å bibeholde områdets funksjon som bydelssenter. Området er ikke regulert til senterområde i kommuneplanens arealdel; men det har de facto en senterfunksjon for Dalgård/Ugla. Forutsatt maks. 2.000 m2 butikk innen planområdet er senterfunksjonen ikke i motstrid med kommuneplanens arealdel.